top of page

Rijnlands organiseren

Wij geloven dat we de opgaven van deze tijd op een Rijnlandse manier aan moeten pakken. In onze gebiedsgerichte aanpak betekent het dat we de inwoners de regie over hun gebied geven. We geloven dat inwoners weten wat nodig is: wat behouden moet blijven, omdat het waardevol is en wat er anders moet, omdat het waarde onttrekt of zelfstandigheid belemmert. 

“Op het terrein van verduurzaming, waar het initiatief in de afgelopen decennia nog vaak bij de overheid lag, is er veel creativiteit en innovatieve capaciteit in de samenleving om de opgaven aan te pakken. Dat wordt ook wel de ‘energieke samenleving’ genoemd. De samenleving verwacht een overheid die snel kan reageren op initiatieven van burgers en bedrijven en wil daarbij niet geconfronteerd worden met tegenstrijdige regels en procedures die nodeloos ingewikkeld zijn en lang duren. Tegelijkertijd verwacht de samenleving dat de overheid zorgt voor voldoende betrokkenheid van burgers bij besluitvorming, voor voldoende rechtsbescherming en voor bescherming van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving.” 

Bron: Memorie van Toelichting bij de Omgevingswet, dossier 33 962, bladzijde 13, Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Het vergt een andere manier van organiseren. Overheden zullen de Angelsaksische hark in hun organisatie moeten hervormen. Het volstaat niet meer om vanuit een sectoraal georganiseerde gemeente de aansluiting te maken bij een integraal georganiseerde wijk. De beleidsmakers zullen contact moeten maken met de professionals, de vakmensen die in de maatschappij staan. Het beleid zal ondersteunend moeten zijn aan de praktijk van de wijkagent, opbouwwerker of buurthuisvrijwilliger, gericht op wat er nodig is in het gebied. Tegelijkertijd moet het besef er zijn van de urgentie van de opgaven waar we een antwoord op moeten geven. De ambtenaren, die wijkgericht werken en in contact zijn met bewoners, missen vaak de vertaling van dit beleid naar hun dagelijkse werk. Zij zijn in hun werk wel integraal en participatief bezig. In de organisatie van een gemeente schuurt dit en dat heeft uiteraard invloed op de samenwerking met inwoners. 

Vakmensen, de kenners van ons gebied en belangrijkste stakeholders, hebben de verantwoordelijkheid om zich te verdiepen in de opgaven. Zoals we verlangen van de overheid dat zij naar de inwoners luistert, verlangen we van de inwoners dat ze luisteren naar de belangen en opgaven van overheden en naar de belangen van de bedrijven in ons gebied. Inwoners hebben de plicht om hun belangen en wensen te koppelen aan de opgaven van de overheden. Hier doet rolfluïditeit een groot beroep op ons allen. De grote opgaven dienen we te vertalen naar onze achtertuin en te verbinden aan de specifieke behoeftes van onze directe omgeving. Dit is geen taak van een ambtenaar, maar van iedereen. De overheidstaak is een persoonlijke taak en vice versa.

Methode OM logo.jpeg
bottom of page