top of page

Gebiedskunde

Als je al lang in Nederland woont en misschien al lang op dezelfde plek, dan heb je veel kennis van jouw gebied en tegelijkertijd heb je een blinde vlek. We vragen ons niet meer af waarom onze straten zijn zoals ze zijn en we vinden het gewoon dat we collecteren voor het goede doel en belasting betalen om wapens te kopen. We willen zo min mogelijk belasting betalen, terwijl het onze contributie is aan de vereniging waar we allen lid van zijn. Hoe wordt onze contributie besteed? Weten we genoeg om hier een mening over te hebben? Ik had geen idee dat er zoveel hulpverleners in mijn wijk werkzaam zijn en vroeg me af wat dat kost. Ik realiseerde me dat ik geen idee heb wat het kost om het riool te laten werken of om het afval te verwerken. Inzicht in deze geldstromen is een onderdeel van gebiedskunde, het geeft ons inzicht in het idee van het gebied als maatschappelijk bedrijf.

Gebiedskunde tweede druk.png

De Omgevingswet

Burgers, bedrijven en overheden voeren activiteiten uit die invloed hebben op de fysieke leefomgeving. Een activiteit van de één verandert de bruikbaarheid, gezondheid of veiligheid van de leefomgeving voor een ander. Ook beïnvloedt een activiteit de waarde die de maatschappij aan onderdelen van de fysieke leefomgeving toekent. Daarbij komt vaak een belangentegenstelling aan het licht. Die belangentegenstellingen hebben zich in de loop van de eeuwen steeds opnieuw voorgedaan. De huidige wetgeving sluit niet meer goed aan op huidige en toekomstige ontwikkelingen. Zo richten de huidige wettelijke regels zich onvoldoende op duurzame ontwikkeling en houden ze onvoldoende rekening met regionale verschillen, de behoefte aan maatwerk in concrete projecten en het belang van vroegtijdige betrokkenheid van belanghebbenden bij de besluitvorming over projecten.

Bron: Memorie van Toelichting bij de Omgevingswet, dossier 33 962, bladzijde 5, Tweede Kamer der Staten-Generaal.

De reden waarom wij zoveel waarde hechten aan juist die fysieke omgeving, is omdat die een belangrijke invloed heeft op de manier waarop we met elkaar omgaan. Vaak zijn we ons hiervan niet zo erg bewust. In een bos voelen en gedragen we ons anders dan in het centrum van een drukke stad. In een wijk met veel schuttingen om de tuinen gaan mensen waarschijnlijk anders met elkaar om dan waar particulier groen meer in elkaar overloopt. Plekken waar kinderen samen spelen, leiden vaak tot meer sociale cohesie, doordat ouders elkaar daar ontmoeten. In hoeverre speelt onbewuste stress als gevolg van lawaai van verkeer, industrie of buren een rol in de mate van onderlinge verdraagzaamheid?

 

Elk gebied is anders. We mogen in elk gebied unieke, passende oplossingen bedenken en uitvoeren. Samen. Wij, als inwoner, ondernemer en/of ambtenaar. Als mens. Juist op deze fysieke leefomgeving richt de Omgevingswet zich. Het nodigt ons uit om als inwoners hierover regie te nemen. Als we ons realiseren dat sociale cohesie en verdraagzaamheid een bijeffect kunnen zijn van de inrichting van de fysieke ruimte, kunnen we ons voorstellen hoe groot het verlangen kan zijn om hier invloed op te hebben. 

We missen inzicht in de economische belangen die spelen in onze stad. Als we inzoomen op onze wijk zien we een variëteit aan professionals aan het werk: een wijkmanager, opbouwwerker, kinderwerker, jongerenwerker, maatschappelijk werker, medewerker jeugdzorg, buddy voor nieuwkomers, wijkagent, woonconsulent, thuiszorgmedewerker, buurtbeheerder, toezichthouder en anderen. Gemeenschapsgeld dat besteed wordt aan hulp voor mensen in de wijk door mensen van buiten de wijk. Om hoeveel geld gaat dat eigenlijk? Belangrijke informatie voor inwoners als je meer wilt weten over hoe je je omgeving kunt benutten en beschermen. 

We willen gezond eten en we weten niet altijd hoe gezond dat eigenlijk is. Waar komt het vandaan? Hoe gezond is het gras dat de koe die onze melk maakt, at? We roken niet meer zoveel, maar hoe gezond is de lucht die we inademen? We kunnen ontdekken dat airco’s de woning koelen, maar de omgeving opwarmen en leren hoe we uit deze vicieuze cirkel komen. Natuurlijk hebben we ook inzicht nodig in het energiegebruik, de mobiliteit en afvalstromen. 

Meer kennis over onze eigen leefomgeving leidt tot meer inzicht in mogelijkheden voor het benutten en beschermen ervan.

Methode OM logo.jpeg
bottom of page