top of page

Samenwerken

Als we het hebben over het gebied als maatschappelijk bedrijf hebben we het bij Methode OM over coöperaties. Coöperaties bevinden zich op het snijvlak van een BV en een vereniging. Deze rechtsvorm gaat een basis zijn voor de ontwikkeling, die we als mens maken naar de coöperatieve mens. Een transformatie die onze uitgangspunten als maatschappij en overtuigingen over onszelf betreft. We transformeren van onafhankelijk individu naar een mens die zich verhoudt tot anderen en zich realiseert dat we afhankelijk van elkaar zijn. Ben je daartoe bereid? En zo ja: hoe dan?

Te vaak worden plannen vanuit een specifiek perspectief en vrij geïsoleerd ontwikkeld, waarna te laat de belangen van andere partijen en daaraan gekoppelde omgevingsrechtelijke beperkingen aan de orde komen. Het ontbreekt dan aan samenwerking, afstemming en kennis en kunde. Waar wel wordt samengewerkt, zijn vaak veel bestuurders betrokken bij de besluitvorming en kost het moeite om samen tot een besluit te komen en om vast te houden aan een eenmaal genomen besluit."

Bron: Memorie van Toelichting bij de Omgevingswet, dossier 33 962, bladzijde 18, Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Een belangrijk onderdeel van de Methode OM is: hoe nemen we besluiten?

De methode ‘meeste stemmen gelden’ is de beste die we kennen, we

constateren dat er ook nadelen aan verbonden zijn. Als de meerderheid van

de mensen iets wil, dan besluiten we dat te doen. We lijken echter te ver-

geten dat de groep, die tegen dit besluit was, niet opeens ‘om’ is. Hoe zorgen

we dat de groep, die teleurgesteld zal zijn door dit meerderheidsbesluit, toch

betrokken blijft? Als we hier geen aandacht aan besteden, ontstaat er gedoe.

Er wordt gemopperd, geklaagd, geroddeld, bondjes gesloten en uiteindelijk

actiegevoerd. Of heftiger. En als dat in jouw wijk gebeurt, tussen jou en je

buren, dan voelt dat onveilig. We moeten ontdekken hoe we gedragen

besluiten nemen, voorbij het democratische stemmen. 

Methode OM logo.jpeg
bottom of page