top of page

ICT en data

'Data zijn het nieuwe goud', zeggen ze. In onze visie is het van essentieel belang dat de juiste data beschikbaar zijn en tot stand komen vanuit integraal aan elkaar verbonden domeinen. En vooral dat deze betrouwbaar wordt opgeslagen en beheerd.

“Een deel van de burgers vertrouwt de overheid niet, of althans niet bij voorbaat. Die burger wil begrijpen hoe tot keuzes wordt gekomen. Hij zoekt naar informatie om zich een oordeel te vormen over de betrouwbaarheid van de overheid en de legitimiteit en rechtvaardigheid van haar beslissingen. Daarom is het van belang volledige, objectieve en begrijpelijke informatie te bieden op een voor burgers toegankelijke wijze. <> De overheid, maar ook een onafhankelijk samenwerkingsverband van kennisinstellingen, in welke vorm dan ook, beschikt noch over het gezag noch over de kennis om een monopolie op de ‘juiste informatie’ te kunnen pretenderen. Gestegen opleidingsniveau, internet en sociale media hebben geleid tot de ‘radicale emancipatie van de gebruikers’. Deze ‘gebruiker’ participeert niet alleen op voorwaarden van de overheid en weet zijn werkelijkheid in oude en nieuwe media niet zelden als gelijkwaardig aan die van de overheid te positioneren. Hij stelt zich niet uitsluitend op als gebruiker of participant, maar ook als leverancier van diensten die lang voorbehouden waren aan de overheid.” 

Bron: Memorie van Toelichting bij de Omgevingswet, dossier 33 962, bladzijde 45, Tweede Kamer der Staten-Generaal.

De overheid heeft veel kennis opgedaan die te verrijken is met de kennis van

inwoners. Patronen en fenomenen komen dan meer aan het licht en daardoor

ontstaat de mogelijkheid om het gezonde boerenverstand te gebruiken.

De sectorale kennis van de overheid wordt dan integraal gemaakt. Inwoners

herkennen deze integraliteit vaak direct. Zij ervaren de samenhang, zij merken

wat er met het ene gebeurt als je iets aan het andere doet. 

 

Op gebiedsniveau geven we het meten van de effecten nog meer vorm en

inhoud. Om de ‘baseline’, de huidige situatie van de waarden en beleving van

de inwoners te achterhalen, is een ontwerpend onderzoek een interessante optie.

We zijn al gewend om een milieueffectrapportage te maken bij veranderingen in

de fysieke omgeving, als we dit verbinden aan een sociale effectrapportage, krijgen

we een integraal beeld.

 

Methode OM logo.jpeg
bottom of page