top of page

Gebiedsgericht portfoliomanagement

Om vanaf de middenstip tussen de drie speelvelden (publiek, privaat, burgerlijk) het overzicht te houden over alle projecten, hebben we gebiedsgericht portfoliomanagement nodig. Dit helpt om de relaties tussen de projecten inzichtelijk te maken, om de verschillende projecten elkaar integraal te laten versterken en om te prioriteren. Hierdoor kunnen de drie partijen samenwerken en kunnen overheden van hun sturende rol verschuiven naar een meer faciliterende rol. Immers, we willen anders organiseren en naar een actieve rol van iedereen in de maatschappij.

“Duurzame ontwikkeling vraagt om rekening te houden met relaties tussen menselijk handelen en de (sectorale) kwaliteiten die gezamenlijk de fysieke leefomgeving vormen. Hiervoor is het nodig om vooruit te denken, te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen en opgaven in samenhang te benaderen.” 

Bron: Memorie van Toelichting bij de Omgevingswet, dossier 33 962, bladzijde 12, Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Als we een projectportfolio-overzicht voor onze stad zouden maken, zien we enorm veel verschillende projecten, geïnitieerd door verschillende overheden, bedrijven en bewoners. De reikwijdte van sommige projecten is groter dan alleen onze stad en soms betreft het maar een stukje van de stad. We kunnen ons voorstellen dat elke stad en elk gebied zo wel honderden projecten zou kunnen benoemen. Overlappen of versterken ze elkaar? Zou dit effectiever en efficiënter ingericht te zijn? Wat is de rol van het gebiedsportfolio-bureau? En waar positioneren we dat?

 

De Memorie van Toelichting beschrijft drie redenen om een manier van

gebiedsportfoliomanagement in te richten:

-       Oplossingen voor maatschappelijke opgaven verhouden zich niet altijd

        met de bescherming van waardevolle zaken voor het gebied.

-       Werken vanuit een sectorale benadering wordt steeds complexer.

-       Combineren van opgaven kan leiden tot betere resultaten.

Illustraties Methode OM boek (5).jpeg
Methode OM logo.jpeg
bottom of page